سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مرادمنصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا هیدرودینامیک ، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار
مرجان خرمالی – دانشجوی کارشناسی اقتصاد نظری ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدیعقوب عبدالله زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

چکیده:

امروزه با توجه به ویژگیهای منحصر به رد سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت CHP در مقیاس کوچک نظیرراندمان بالا و کاهش آلایندههای زیست محیطی این سیستمها به سرعت در جهان در حال افزایش میباشند. سیستمهای تولید همزمان برق و حرارتCHP میتواند براساس معیارهای مختلف از جمله اقتصادی، مقدار انرژی و انتشار آلایندههای زیست محیطی طراحی و بهرهبرداری شود. هدف اصلی از انجام این مطالعه، امکان سنجی اقتصادی استفاده از ترکیب توربین گاز و پیل سوختی در سیستم های محرکه دریایی میباشد. با توجه به اینکه محرکهای اولیه مورد استفاده پیل سوختی اکسید جامدSOFC توربین گاز میباشند و سیستمCHPاجزای دیگری محفظه احتراق، مبدلهای حرارتی، کمپرسور هواسوخت و ژنراتور نیز دارد. لذا ابتدا پیکربندی سیستمCHP پیشنهاد میگردد. دراین مقاله قیمت برق و حرارت مصرفی مقداری برابر با قیمت موارد ذکرشده توسط وزارت نیرو در نظر گرفته میشود و با بدست آوردن مجموع هزینههای سرمایه- گذاری اولیه، تعمیر و نگهداری و سوخت محرکهای اولیه، دوره بازگشت سرمایه برحسب سال محاسبه شده و در پایان دوره بازگشت سرمایه تحلیل حساسیت میگردد