سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین معین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب
ادریس بذرافشان – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فردوس کردمصطفی پور – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمدصدیق مرتضوی – استادیار عضو هیئت علمی و مدیرگروه مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب دانشگاه

چکیده:

ترکیبات آلی یکی از مهمترین و بیشترین آلاینده های منابع آبی درپساب صنایع لبنی می باشند بنابراین کنترل و حذف آنها جهت حفظ محیط زیست و منابع آلی کاملا ضروری است فرایند الکتروکواگولاسیون که از جریان مستقیم برق DC به منظور حذف آلاینده ها ازمحلول استفاده می کند ازجمله راهکارهای جدید پیشنهادی بوده که در پژوهش حاضر کارایی آن در حذفTC TSS وBOD COD و فیکال کلیفرم درتصفیه پساب کارخانه شیر مورد بررسی قرار گرفت یک مخزن شیشه ای به حجم موثر 2 لیتر و حاوی چهار الکترود صفحه ای آماده و الکترودها به روش دو قطبی به یک منبع تغذیه جهت تبدیل جریان برق متناوب به مستقیم جهت انجام آزمایش فراهم گردید در ابتدا مخزن با فاضلاب خام پرشده و سپس عملیات واکنش در PH7 و درگستره پتانسیل الکتریکی 40، 30، 20، 10، 50و60 ولت درزمانهای واکنش 30، 15 ، 45، 60 دقیقه صورت گرفت COD با استفاده از اسپکتروفتومتری در طول موج 600 نانومتر BOD با روش بطریهای دیجیتالی سنجش TSS,BOD با استفاده از عبور محلول از صافی ویژه و سپس قرار دادن در آون TC و فیکال کلیفرم کشت میکروبی 9 لوله مطابق روش استاندارد اندازه گیری شد.