سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی شیرمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاکدانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاکدانشگاه تهران
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
سیدمحمدتقی غریب زاهدی – دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

شوری خاک یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر میزان جذب عناصر غذایی در محلول خاک بوده که می تواند باعث کاهش قابل ملاحظه ای در میزان عملکرد گیاه در واحد سطح شود. در این تحقیق، توان سه مایه تلقیح باکتری سودوموناسفلورسنسو دو رقم آفتابگردان (ارقام یوروفلور و مستر) به منظور افزایشمیزان جذب عناصر پر مصرف در خاکهای شور مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که به کارگیری سویه های ۴ و ۹ از باکتری فوق و رقم یوروفلور سببافزایشمعنی داری در میزان جذب نیتروژن و فسفر می شود، در حالی که برهمکنشرقم مستر و مایه تلقیح باکتریایی بر میزان غلظت و جذب این دو عنصر افزایشمعنی داری را ایجاد نکرد. دو رقم آفتابگردان با استفاده از سویه ۱۲ سبب افزایش غلظت و جذب کلسیم شدند، اما این روند معنی دار نبود. همچنین، با بکارگیری سویه های باکتریایی ۴ و ۹ در رقم یوروفلور، افزایشمعنی داری در جذب منیزیم مشاهده شد، ولی در رقم مستر هیچکدام از سویه ها بر میزان جذب این عنصر مؤثر نبود. به نظر می رسد، استفاده از سویه های ۴ و ۹ به همراه رقم یوروفلور در خاک های شور بتواند، به واسطه افزایش جذب عناصر غذایی باعث افزایش عملکرد آفتابگردان شود.