سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیبه مشیدی – دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت مناطق بیابانی
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان یکی از مهمترین اجزا سیکل هیدرولوژی از دیرباز مورد توجه محققین و برنامه ریزان منابع آب بوده است دراین راستا روشهای مختلفی برای تخمین این جزء درسرتاسر دنیا ارایهشده است تا به وسیله آن سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منابع آب با دقت مناسب صورت گیرد با این حال دراغلب نقاط کشور به دلیل دردسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز این روشها معیار و روش ساده ای برای اطلاع از میزان تبخیر و تعرق پتانسیل وجود ندارد دراین تحقیق بررسی ارتباط دمای متوسط هوا و تبخیر و تعرق به روش پنمن – مانتیث در۷ ایستگاه واقع دراستان مرکزی شامل اراک محلات خمین تفرش ساوه دلیجان کمیجان مدنظر قرار است نتایج به روشنی دلالت برتوانایی مناسب درجه حرارت درتخمین مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل داشتها ست.