سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا صادقی نائینی فرد – کارشناس سنجش از دور اداره پردازش تصاویر رقومی- تهران، میدان آزادی، خیا

چکیده:

در این مطالعه به امکان تولید مدل سطحی رقومی با استفاده از نقشه های 1:2000 پرداخته شده و روش شناسی، آزمون صحت و دقت و خطاها مورد بررسی قرار گرفت ه اند . بهمین منظورامکان تولید DSM شهری در شهرهای میامی، مرزی کلا و دو منطقه متفاوت از شهر تهران ارزیابی شدند که DSM شهر تهران در این مطالعه بتفصیل شرح داده شده است . بمنظورتولیدDSMشهری ، سه لایه رستر یِ مدل رقومی زمین بصورت مثلثی و شبکه ای ، ساختمانها و دیوارها تهیه گردید سپس لایه های رستری ذکر شده با استفاده از روش طراحی شده مورد آنالیز قرار گرفته و نهایتاًDSM تهیه گ ردید. اخطار روی محصول نهایی ، ناشی از بردارهایی است که باید ویرایش گردند سپس DSM تهیه شودرا در آن ارزیابی دقت DSM شهر تهران با استفاده از نقاط مثلث بندی و با اماره RMSE معادل 0/4 متر برآورد گردید که طبق استاندارد داده های رستری و شبکه ای و در سطح اطمینان 90 % باید این آماره حداکثر 0/65 متر باشد بنابراین DSM شهرتهران در محدوده مجاز دقت و صحت قرار می گیرد . دیگر شهرهای تست شده نیز نتایج مطلوبی حاصل کردند که نویدی است برای تولید ملی این محصول.