سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عفت حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی زیست محیطی
مرتضی رزم آرا – دکتری کارشناسی
حسین کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمینش ناسی زیست محیطی

چکیده:

رسهای پیلاردPILC) شامل کاتیونهای قابل تبادل بین لایهای، به همراه اکسیدهای فلزی غیرآلی ومقاوم شده میباشند که این کاتیونهای فلزی باعث افزایش فضای بین لایهای میشوند. این رسهادر اثر حرارت ، در اثر پدیده های دهیدراسیون و دهیدرکسیلاسیونdehydroxylation) تبدیل بهاکسیدهای فلزی خوشهای میشوند. پتانسیل جذب سلنیوم Se)و سربPb) به صورت نمک نیترات از محیطهای آبی توسط مخلوطی از رسهای پیلارد، مونتموریلونیت و گل قرمز با روشهایXRF ,AAS وICP-MS مورد بررسی قرار گرفت. دادهها نشان داد که فرآیندهای جذب در سطوح کانی، کنترلکننده تحرک ترکیبات سلنیوم در آب میباشند. روند کلی در طی فرآیند جذب به این ترتیب مشخص شد که اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم موجود در گلقرمز تشکیل کمپلکسهایی با ترکیبات سلنیوم (و بویژه سلنیتها) و نیز تشکیل کمپلکسهایی با ترکیبات سرب به ویژه نیتراتها میدهند. بالاترین بازده جذب برای سلنیوم به مقدار ٣٩ % با مخلوطی از مونتموریلونیت، رسهای پیلاردشده و گل قرمز بدست آمد اما بالاترین بازده جذب جهت سرب به میزان ٨٧ % برای همین مخلوط در دمای25درجه سانتیگراد و در زمان ۴٠ دقیقه واکنش با جاذب حاصل گردید