سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی موحدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمدعلی مرادی – دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی

چکیده:

این تحقیق به منظور توسعه روش شناسی هزینه یابی بهای تمام شده به منظور کمک به مدیران راه آهن در جهت شناخت صحیح و دقیق اصول ابزار و روش مدیریت برمبنای فعالیت می تواند درجهت تحقق اهداف سازمان مفید و مثمر ثمر باشد نتیجه تحقیق می تواند راهنمایی مناسب درجهت اینکه چگونه دریک وزارتخانه می توان روش مدیریت برمبنای فعالیت را پیاده کرد ارایه مینماید از آنجا که دراین تحقیق فعالیت های اصلی و فرعی در سازمان راه آهن مورد بررسی کامل قرارمیگیرند یک نوع تحقیق توصیفی موردی می باشد جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده مدیران و کارشناسان راه آهن حوزه مرکزی می باشد روش نمونه گیری بکاررفته دراین تحقیق روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی است که با استفاده از فرمول 74 نفر برآورد گردید پسا ز انجام تحلیل های آمایر همه فرضیات درسطح اطمینان 95% معنی داربودند ضمنا یک فرایند پیشنهادی بکارگیری مدیریت برمبنای فعالیت نیز ارایه شد.