سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی
زهرا مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
سیدجمال الدین خواجه الدین – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری
حمیدرضا ضیایی – دانش اموخته کارشناسی ارشد فضای سبز

چکیده:

گسترش شهرها علاوه بر تغییرات کاربری ها موجب تغییرات در الگوی سیمای سرزمین شهرها شده است و این پدیده اثراتمتعددی برروی ساختار کارکرد و تغییرات سیستمهای اکولوژیک دارد اولین گام برای ارزیابی اثرات اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیک ناشی از تغییر الگوی سیمای شهر کمی کردن الگوی سیمای سرزمین می باشد هدف از این مطالعه انالیز الگوی شهر اصفهان در سالهای 1334 و 1386 با استفاده از GIS و متریک های سیمای سرزمین میب اشد بدین منظرو نقشه کاربری شهر اصفهان در سالهای 1334 و 1386 در شش کلاس انسان ساخت، فضای سبز ، کشاورزی و بایر و مرتع، جاده و رودخانه تهیه شد سپس با استفاده از متریک های سیمای سرزمین خصوصیات اندازه و شکل لکه ها بصورت کمی درامد. نتایج نشان داد علاوه بر تغییرات کاربری ها خصوصیات مکانی مانند اندازه و شکل کاربری ها هم تغییر کرده است تغییر در خصوصیات مکان در کارکرد اکولوژیک منطقه تاثیر گذار است و بایستی در برنامه ریزی و امایش سرزمینمورد توجه قرارگیرد.