سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم عبدالعظیمی – کارشناس ارشد جغرافیا طبیعی
مجید منتظری – استاد راهنما و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

فرسایش بادی مهمترین عامل تخریب طی دوره کواترنر درمناطق بیابانی ایران محسوب می شود به علت کاهش تراکم پوشش گیاهی بادموجب تخریب و حمل مواد وایجاد ناهمواری های ماسه ای می شود بطوریکه درشرایط کنونی سطحی حدود ۳۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر باد قرار دارند این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از الگوریتم TOPSIS به رتبه بندی گونه های گیاهی به منظور تثبیت ماسه های روان بپردازد یافته ها و نتایج تحقیق نشان میدهد که دربین ۷ گونه گیاهی مورد مطالعه گونه گون با ۱ امتیاز دررتبه اول قرارگرفته و بهترین گونه به منظور تثبیت ماسه های روان درمنطقه مورد مطالعه می باشد و گونه خارشتر با ۰/۰۲۱ امتیاز دررتبه اخر قارر گفته است و گونه های کنگر اسپند علف شور چرخه درمنه دشتی به ترتیب با ۰/۱۵ و ۰/۳۶ و ۰/۴۴ و ۰/۵۱ و ۰/۷۳ از نظر میزان اهمیت دررتبه های بعدی جای گرفته اند.