سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی اکبر صدیقی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
صادق فیروزی – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ریخته گری نیمه جامد یک روش نوین تولید نزدیک به شکل نهایی برای آلیاژها می باشد. با توجه قدمت نسبتا کم این روش، هنوز تحقیقات زیادی د رمورد توسعه آلیاژهای جدید مناسب برای استفاده در این فرایند، انجام نگرفته است. در این تحقیق قابلیت ده ترکیب مختلف چدن خاکستری هایپریوتکتیک با کربن معادل حدود ۵ درصد برای ریخته گری نیمه جامد بررسی گردید. محاسبات ترمودینامیکی بوسیله نرم افزار FactStageانجام شد و با استفاده از آن نمودارهای تغییرات کسر جامد و کسر گرافیت کیش بر حسب دما رسم گردید. سپس قابلیت این آلیاژ ها برای ریخته گری نیمه جامد بر اساس شیب این منحنی ها بررسی شد. نتایج نشان داد که همه این آلیاژهابرای فرایند نیمه جامد در منطقه دمایی تشکیل گرافیت کیش مناسب هستند ولی قابلیت کمتری برای فرایند در منطقه یوتکتیک دارند. مناسب ترین آلیاژهابرای فرایند نیمه جامد، آلیاژهایی با درصد کربن و سیلیسیم به ترتیب برابر با ۴/۴ و ۱/۸ یا ۴/۵ و ۱/۵ درصد تشخیص داده شد.