سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاجر نیک قلب – کارشناس شرکت مهندسین مشاور زیستاب، کارشناس ارشد عمران آب، تهران، خیا
حمید مصاحبی – کارشناسارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سجاد برشنده – معاون طرح و توسعه آب منطقهای آذربایجان غربی

چکیده:

بزرگترین پرسشی که در طرحهای برنامه ریزی منابع آب وجود دارد، این است که انتخاب کدام مدل می تواند به تمام نیازهای موجود در یک طرح پاسخ دهد. سوال اصلی این است که در یک طرح، چه انتظاراتی وجود دارد و هریک از این انتظارات در منطقه مورد مطالعه تا چه میزان اهمیت دارند. در مدیریت منابع آب اغلب نیاز به تصمیمگیریهای پیچیده میباشد که بر خلاف مدلهای بهینهسازی کلاسیک که فقط یک هدف را بر اساس محدودیتهای موجود بهینه مینمودند، نیاز به بهینه نمودن چندین هدف یا مشخصه برای اخذ بهترین تصمیم میباشد. برای اتخاذ تصمیم های مناسب و جامع نگر باید از سیستم های پشتیبانی تصمیم استفاده کرد که بتواند دیدگاه های فنی، اقتصادی،زیست محیطی و اجتماعی را در یکقالب به هم پیوسته گردآوری نماید. از طرف دیگر، یکی از اهداف مدلهای پشتیبان تصمیمگیری، امکان مدلسازی در شرایط عدم اطمینان آینده میباشد. همچنین یک سیستم پشتیبان تصمیم گیر باید توانایی تحلیل حساسیت جهت تعیین استحکام رتبه بندی و همچنین در نظر گرفتن عدم قطعیت های ناشی از ماهیت طبیعی رویدادها و عدم قطعیت های موجود در انتخاب تصمیم گیرنده را داشته باشد. دراین مقاله با استفاده از تصمیمگیری چند معیارهMCDM) تعیین می شود که مناسبترین مدل شبیهسازی برنامهریزی منابع آب با در نظر گرفتن خصوصیات هریک از مدل ها و خصوصیات و ویژگیهای منطقه مورد مطالعه برای یک سامانه تصمیم یار DSS) کدام است