سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

راحله مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست، آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده کشاورزی و م
بیژن مقصودلو – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه محیط زیست

چکیده:

آلودگی هوا محصول جانبی و نامناسب پیشرفت صنعت و تکنولوژی است که متاسفانه پا به پای آن رشد کرده و حال دامنه آن از یک شکل محلی و ملی فراتر رفته و به یک معضل بین المللی و جهانی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق پیاده سازی تکنیک دلفی فازی در تصمیم گیری و حل مسائل پهنه بندی آلاینده های ناشی از عملکرد نیروگاهها در راستای تعیین موثرترین معیارها و زیر معیارها در قالب یک مطالعه موردی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در ایران میباشد. در راستای چنین هدفی، در ابتدای امر، سوابق تحقیقات و تجارب به دست آمده در سطح ملی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفت، سپس با استفاده از پرسشنامه دلفی و نرم افزار Expert Choice ، معیارها و زیر معیارهای موثر در پهنه بندی انتشار آلاینده های ناشی از عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، مشخص گردیده شد. شاخص وضعیت آلودگیهای محیط زیست با وزنی معادل 825.0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داد. پس از آن شاخص فیزیکوشیمیایی با وزنی برابر با 82000 و شاخص اقتصادی اجتماعی با وزنی برابر 82.0 به ترتیب – در اولویت های بعدی قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی ابهام و عدم قطعیت های ذاتی موجود در ترجیهات، اهداف و محدودیتهای موجود در مسائل تصمیم گیری انتخاب معیارها و زیر معیارهای موثر مشخص شد