سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیدین نبوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ص
محمد مقیمان – استاد گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمود احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی م

چکیده:

مهمترین مشخصه های مکانهای شلوغ و پر جمعیت افزایش دما ، رطوبت نسبی و انتقال حرارت تابشی م ی باشد . در این مقاله اثر تراکم حضور افراد بر توزیع و تغ ییرات دما و رطوبت نسبی در یکی از پر جمعیت ترین مکانها ( حرم مطهر امام رضا (ع)) به روش اندازه گیری تجرب ی و نیز مدلسازی عددی در فصل تابستان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . برای انداز ه گیری دما و رطوبت از دستگاههای دیجیتالی اندازه گیری با دقت من اسب استفاده شده و دما و رطوبت در ساعات مختلف شبانه روز (تراکمهای مختلف جمعیت ) و نیز در فواصل مختلف از سطح کف فضا مورد انداز ه گیری قرار گرفته است . شبیه سازی سه بعدی جریان هوا وتوزیع دما با استفاد ه از نرم افزارFluent و کابر د دو مدل آشفتگی RSM و k-εانجام ش ده است . مقایسه نتایج اندازه گیری وشبی هسازی با مدلRSMتوافق مطلوبی را نشان م یدهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش جمعیت ابتدا موجب افزایشدما و سپس موجب افزایش رطوبت فضا می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که در حالت تراکم بسیار بالای افراد، به علت عدم نفوذ هوای سرد تهویه به داخل افراد، توزیع افقی جریان هوا از دریچه ها کارایی لازم را نداشته و نیاز به دریچه های سقفی یا دریچه ها یی با زاویه پرتاب مناسب م یباشد.