سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن کروجی – استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبز
هسه فردریکسون – استاد ریخته گری ، دانشکده مهندسی و علم مواد ، انیسیتو تکنولوژی رویال (KTH)

چکیده:

تغییرات حجمی حین انجماد پدیده ی مهمی در تولید قطعات ریختگی سالم می باشد. ای ن تغیی رات شامل انقباض ناشی از تبدیل مذاب به جامد و همچنین تغییرات حجمی ناشی از واکنش ها ی فاز ی است . در این تحقیق با استفاده از روش دیلاتومتری، تغییرات حجمی حین انجماد فلز نقره ، آلیاژ مس وسرب و همچنین آلیاژ مس و روی اندازه گیری شد. برای کاربرد دیلاتومتر به منظور سنجش تغییرات حجمی ، یک نگهدار نمونه ساخته شد. نتایج نشان داد که دیلاتومتری می تواند اثرات پدیده انجماد را بر تغییرات حجمی با دقت قابل قبولی اندازه گیری کند. از جمله میتوان اثر سرعت سرد کردن بر انقباضات حین انجماد را سنجش کرد.