سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زینب زویداویان پور –
یداله نیک پور –
عبدالواحد رحمانی –
محسن صفایی –

چکیده:

در این تحقیق میزان عنصر جیوه در بافت نرم و و سخت میگوی موزی منطقه غرب بندرعباس( ۳ ایستگاه) و منطقه قشم( ۲ ایستگاه) با هدف بررسی میزان آلودگی محیط و موجودات منطقه به خصوص میگوی موزی اندازه گیری گردید.بدین منطور در تابستان و پاییز سال ۱۳۸۶ نمونه برداری از میگوی موزی از ۵ ایستگاه مزبور انجام پذیرفت که پساز زیست سنجی و هضم شیمیایی نمونه ها در نهایت توسط دستگاه جذب اتمی میزان عنصر جیوه در میگوی موزی اندازه گیری شد.نتایج حاصل بیانگر آن است کهیانگین جیوه در بافت سخت و نرم طی ۲ فصل بترتیب ۱۹۲٫۳۳±۷۸٫۸۱ و ۲۹۶٫۱۶±۱۳۷٫۱ (برحسب میکروگرم / کیلوگرم وزن خشک) (ppb) می باشد که در مقایسه با استاندارد جهانی EPA بیشتر است ولی در مقایسه با دیگر استانداردهای غذایی WHO,FDA به طور معنی داری کمتر است.هیچگونه همبستگی معنی داری بین اندازه و وزن میگوی موزی با میزان تجمع جیوه بافت نرم با طول کل میگوهای جنس نر همبستگی معنی داری را نشان می دهد(۰/۰۵>P) .در حالیکه تجمع جیوه در بقیه موارد همبستگی منفی را نشان نمی دهد. (۰/۰۵ <P) .