سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی نصیری – کارشناس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
مسعود نوشادی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یک سری از پدیده های زیان اور بوهای بد، خوردگی فلز، تجزیه و فروپاشی بتن، خطر سلامتی و بهداشت مربوط به سولفید هیدروژن در مجاری فاضلاب می باشد گاز سولفید هیدروژن با تبدیل شدن به اسید سولفوریک می تواند به تمام مواد اسیب برساند در این مقاله اندازه گیری سولفید هیدروژن در طول خط انتقال فاضلاب شهر شیراز به طول 40 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است مقادیر سولفید هیدروژن در 20 ایستگاه اندازه گیری شده و جمعا 140 ازمایش صورت گرفته است نتایج ازمایش از نظر مکانی و زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت با توجه به نمودارها و مقایسه ایستگاههای مختلف نتایج زیر به دست امد. درایستگاههای اخر مسیر انتقال فاضلاب شهرک پرواز، پروین اعتصامی، بوستان بوعلی و تصفیه خانه فاضلاب در زمانهای خاص تولید سولفید هیدروژن نسبت به بقیه ایستگاهها افزایش یافته که این افزایش ا رتباط مستقیم با مقدار PH و سرعت حرکت فاضلاب دارد حداکثر سولفید هیدروژن مشاهده شده درا یستگاه کارخانه نوشابه سازی زمزم و به مقدار 50/26 میلیگرم بر لیتر بوده است بطورکلی بیشترین سولفید هیدروژن تولید شده مربوط به شهرک پرواز وکمترین آن مربوط به شهرک استقلال می باشد. میزان تولید و انتشار سولفید هیدروژن درایستگاههای ابتدای مسیر نسبتا کم بوده و در طول مسیر افزایش می یابد.