سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی فضل زاده دویل – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کاظم ندافی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین محوی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود یونسیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

خوردگی یکی از مشکلات اساسی در شبکه های جمع آوری فاضلاب در دنیا است که خسارات اقتصادی و اکولوژیکی بزرگی در سراسر جهاان بوجود می آورد یکیاز انواع مهم این خوردگی ها خوردگیمیکروبی می باشد که 20 درصد از کل آسیب های ناشی از خوردگی را به خوردگی میکروبی نسبت میدهند هدف ازاین مطالعه بررسی پتانسیل خوردگی در شبکه فاضلاب شهر ری برمبنای غلظت گاز سولفید هیدروژن تولیدی درشبکه و میزان ظرفیت اکسیداسیون و احیا فاضلاب می باشد. دراین بررسی میزان غلظت گاز سولفید هیدروژن تولید شده شبکه فاضلابرو شهر ری با استفاده از دستگاه پرتابل سولفید هیدروژنه سنج با نشان MICRO III مدل G203s و میزان ظرفیت اکسیداسیون احیا فاضلاب با استفاده از دستگاه پرتابل ظرفیت اکسیداسیون و احیا متر با نشان هانا سنجیده شد سپس نتایج بدست آمده از این بررسی با بررسی بصری شبکه فاضلاب این منطقه با استفاده از سیستم تلویزیون مداربسته CCTV مدل IBAK مورد مقایسه قرارگرفت. با توجه به میزان تولید سولفید هیدروژندرشبکه فاضلابرو شهرری و میزان ظرفیت اکسیداسیون و احیا فاضلاب دراین شبکه و همچنین بازرسی بصری با سیستم تلویزیون مداربسته پتانسیل خوردگی فاضلاب دراین شبکه نسبتا بالا ارزیابی می شود.