سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
زینب خسروپورسیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
ابوالفضل شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق کاربرد روش استخراج فاز جامد بعنوان یک تکنیک سریع و آسان برای پیش تغلیظ سرب و مس قبل از اندازه گیری با اسپکتروسکوپی جذب اتمی ارائه گردیده است و با استفاده از مشتقی از 8- هیدروکسی کینولین بنام گلی اکسال بیس 2- هیدروکسی آنیل( (GBHA بعنوان عامل کی لیت کننده فلزات Cu2+ وPb2+ و جاذب پلیمری XAD-4 می باشد.عوامل موثر بر استخراج، نظیر pH ، حجم نمونه، غلظت و مقدار لیگاند، میزان جاذب مصرفی و سرعت عبور نمونه از کارتریج XAD-4 بهینه سازی شد، که مطابق نتایج، pH بهینه برای سرب 8 و برای مس5/6 می باشد . سرعت بهینه ای نمونهml/min 6 بدست آمد و با ml5 اسید نیتریک mol/l2 عمل واجذب انجام شد. انحراف استاندارد نسبی برای هر دو فلز زیر %7 (5n= ( و حد تشخیص روش g/lµ 0/05 بدست آمد. روش پیشنهادی در تعیین مقادیر کم یونهای Cu2+ و Pb2+ در نمونه آب کشاورزی شهر همدان با کسب بازیابی تقریبا98% با موفقیت انجام شد که تاییدی بر صحت روش می باشد