سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا عبدپور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سید محسن پیغمبرزاده – دکترای تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

فرآیندهای شیرینسازی گاز یا حذف گازهای اسیدی مانند CO2 بهطور معمول در صنایع مختلفی از قبیل پالایشگاههای نفت، واحدهای فرآیند گاز و واحدهای پتروشیمی بهکار برده میشوند. یکی از روشهای مورد استفاده در فرآیند شیرینسازی استفاده از فرآیند جذب میباشد که روش بسیار مناسبی برای تصفیه گازها در مقیاس صنعتی میباشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از یک دستگاه طراحی شده برای اندازهگیری حلالیت گازها در حلال های مایع، میزان حلالیت تعادلی گاز CO2 در حلال دی اتانول آمین 1 DEA در حضور و عدم حضور نانو ذرات SiO2 در دمای K 272/11 ، فشار حدود bar 3 ، غلظت DEA %wt 21 و غلظت نانو ذرات SiO2 %wt 0/1 اندازه گیری شود. نتایج حاصل نشان می دهد افزودن نانوذرات به حلال مورد استفاده میزان جذب گاز دی اکسید کربن را افزایش می دهد