سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منا رویوران – کارشناس ارشد محیط زیست
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دکتری بهداشت محیط
سیدمحمود لطیفی – کارشناس ارشد آمار
فرامرز ترکیان – دکتری محیط زیست

چکیده:

یکی از منابع عمده آلاینده درمحیط زیست بدون شک صنعت نفت است درتحقیق حاضر غلظت گازهای مونوکسید کربن CO و مونوکسید نیتروژن NO درمحوطهداخلی یکی از کارخانههای بهره برداری شرکت ملی نفت مورد بررسی قرارگرفت ابتدا عوامل موثر درتولید این گازها شناسایی شد سپس میزان تغییرات غلظت این گازها به مدت 6 ماه در دو نوبت کاری اندازه گیری شد و با استاندارد محیط کار NIOSH انجمن دوفتی متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا ACGIH و ادارهکل ا یمنیو سلامت مشاغل OSHA مقایسه گردید با استفاده از نتایج بدست آمده نقشه همترازی و پهنهبندی غلظت گازهای مذکور درمحوطه کارخانه تهیه شد براساس مطالعه انجام شده دراین تحقیق مشعل ها توربین ها ونشت گازهای آلاینده مهمترین منابع تولید گاز درکارخانه مورد بررسی می ب اشند و حداکثر میانگین غلظت گاز NO,CO در بین محیط ها به ترتیب برابر 1/8 و 0/7 میلی گرم برمترمکعب بوده که از حد مجاز تعیین شده توسط ACGIH OSHA NIOSH کمتر بوده است.