سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد درودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، گروه فیزیک دانشگاه زنجان،صندوق
رامین شمالی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله سعی می شود با استفاده از حل معادله انتقال شدت و فازبصورت یک ب عدی توزیع مشتق فاز بر روی مقطع عرضی پیش سازه محاسبه و با استفاده از انتگرال معکوس آبل توزیع شعاعی نمایه ضریب شکست پیش سازه محاسبه می شود . نتایج آزمایش با این روش بر روی نمونه ای از پیش سازه نشان می دهد که نمایه ضریب شکست با دقت %5 قابل محاسبه است