سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیداسد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
اسکندر رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
محمد نیکوبخت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مسعود محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

هدف از این تحقیق اندازه گیری و تعیین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 9 تا 17 ساله شهرسده ومقایسه آن با نورم استانی و ملی بود..از بین دانش آموزان 9 تا 17 ساله شهرسده تعداد 1200 نفر دانش آموز پسر ، در 8 گروهسنی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.روش نمونه گیری به صورت تصادفی و چند مرحله ای صورت گرفت.ابزار اندازهگیری شامل بارفیکس به روش خوابیده،دراز و نشست در 60 ثانیه،انعطاف پذیری با جعبه مدرج و دو 540 متر بود. یافته هانشان داد که تفاوت بین میانگین های دانش آموزان 9 تا 17 ساله شهرسده در 4 آزمون مورد نظر با میانگین های استانی و ملیمعنادار است و تنها بین میانگین آزمون دو 540 متر شهرسده با میانگین نورم ملی تفاوت معنادار نیست.نتایج نشان داد کهدانش آموزان شهرسده نسبت به میانگین استانی و ملی در آزمونهای کشش بارفیکس،دراز و نشست و انعطاف پذیری ازآمادگی مطلوبتر و در آزمون دو 540 متر از آمادگی کمتری برخوردار بودند.