سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نگار صحتی – دانشجوی دکتری تخصصی شیمی تجزیه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی
ناصر دلالی – دانشیار گروه شیمی تجزیه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی
میرسعید سیددراجی – استادیار گروه شیمی کاربردی، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

در تحقیق حاضر، یک روش آماده سازی نوین، ساده، و با حساسیت بالا به کمک غشای فیبر تو خالی و اصلاح شده با نانو ذرات TiO2 به عنوان یک جاذب مؤثر برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر بسیار کم تایلوسین معرفی شد. در این پژوهش، به منظور پیش تغلیظ از یک غشای فیبر توخالی از جنس پلی پروپیلن با قطر داخلی 600 میکرو متر و ضخامت دیواره 200 میکرو متر استفاده شد. تمامی اندازه گیری ها به کمک یک دستگاه اسپکتروفتومتر ساده فرابنفش – مرئی دو پرتوی در بیشینه طول موج تایلوسین (nm 284 =λ max ) صورت گرفت. به منظور کاهش در تعداد آزمایش ها و صرفه جویی در هزینه های آزمایش شرایط بهینه سازی به کمک روش طراحی آزمایش تاگوچی با آرایه 8 بعدی و در قالب 16 آزمایش صورت گرفت تاثیر عوامل مختلف در تکنیک ریز استخراج همچون تاثیر pH ، مدت زمان استخراج، دور هم زدن، حجم محلول استخراجی و نیز اثر ماتریکس (نمک) مورد بررسی قرار گرفت.روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری تایلوسین در نمونه های شیر با گستره غلظتی وسیع غلظتیppb 7000-51/0 با ضریب همبستگی (991/0r2= ) و با حد تشخیص ppb21/0 به کار رفت.