سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن حسینیان – مرکز تحقیقات نیرو
علیرضا آقا بابایی مبارکه – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

در این مقاله آزمایش ثبت لرزش محیطی سازه بتن ملح دودکش نیروگاه توس ارائه می گردد . هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری ویژگیهای دینامیکی سازه دودکش، شامل فرکانسها و شکلهای مودی و ضرایب میرایی بحرانی و مقایسه آنها با نتایج تحلیل مدل سازه است . سازه دودکش نیروگاه، پوسته بتونی مسلح به شکل استوان تو خالی به ارتفاع ۱۰۰ متر است . در این آزمایشگاه از سه لرزه سنج SS-1 در ترازهای ۱۵ ، ۵ و ۹۵ متری و دستگاه ثبت کننده SSR-1 استفاده گردید . ثبت داده ها در دو جهت متعامد و هر یک بمدت ۵ دقیقه انجام شد . داده های ثبت شده در دو بازه زمانی مختلف پردازش گردید و فرکانسهای مودی، شکل مودها و ضرایب میرایی بحرانی هر مود محاسبه گردید . همچنین سازه مذکور مدلسازی شد و تحلیل مودی بر روی آن انجام گرفت . فرکانسهای طبیعی سازه و شکلهای مودی حاصل از آزمایش با نتایج مدلسازی همخوانی قابل توجهی داشته و نشان می دهند که تحلیل مودی مدل خطی – ارتجاعی سازه ویژگیهای دینامیکی سازه واقعی را بخوبی بیان می کند . از نتایج این آزمایش می توان برای طراحی ایمن تر سازه های مشابه استفاده نمود .