سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی شریعت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کتایون کیا شمشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

وجود از حکایت ایران در توده زیست منابع کیفی و کمی تنوع و کشور فراوان وسعت زیست منابع فراوانی .دارد کشور در توده زیست از منابع برق تولید برای مناسب قابلیت باعث طبیعت در با ارزش منابع این رهاسازی از ناشی فراوان مشکلات و طرف یک از توده معرفی های فناوری امکانسنجی به خصوصی و دولتی نهادهای و ها سازمان روزافزون توجه زیست مشکلات حل و حرارت و برق انرژی تولید برای مناسب حلی راه تدوین شده جهت شده اقتصادی و قبول قابل روشی به انرژی نهایی و عرضه فسادپذیر پسماندهای محیطی چالشهای و موجود مابین تکنولوژیهای ای مقایسه است شده سعی مقاله این در . است . شود ارائه هدف این به نیل جهت تکنولوژری هر همراه