سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیروز نوری – مدیر آموزش (کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)،

چکیده:

تبعیت علمی و فنی از آموزه های هسته های کوچک و شبکه بزرگ از سویی و دیدگاه استراتژیک در مورد تمرکز در برنام هریزی و کاهش هزینه های تصمیم گیری و همچنین تصمیم گیری صحیح و سریع صرفاً تعدادی از دلایل می باشد که تمرکز در طراحی آموزشی را ضروری م ینماید. تمرکز در طراحی شامل طراحی چک لیست های آسیب شناسی، نیازسنجی، طرح ریزی دوره و … را در بر می گیرد و به زعم متخصصان آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان راه حل اساسی در توسعه منابع انسانی خواهد بود تجارب متعدد در عرصه نظامی، صنعت و خدمات نشان داده است اگر سطوح طراحی از قابلیت مدیریت منسجم برخوردار باشد، می توان اجرای خوبی را انتظار داشت زیرا که پتانسیل های لازمه در طراحی به الگوها و منابع انسانی متخصص و تصمیم ساز بستگی دارد که این منابع به صورت مجتمع در ساختار مجازی پیشنهادی آشکارا عرضه می گردد حتی استفاده از راهبرد هسته های کوچک و شبکه بزرگ به ما کمک خواهد کرد تا مجموعه ص نایع دریایی (اعم از بخش نظامی غیر نظامی) را تحت تأثیر کیفیت اجرا شده قرار داده، آینده روشنی را برای این عرصع پیش بینی کنیم