سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۵۰

نویسنده(ها):

حسین زارع ده آبادی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یزد میبد
ایرج کریمی –
سیدجمال الدین طبیبی –
محمد فشارکی –

چکیده:

درفرهنگ توحیدی بااعتقاد به وجود خداوندبه عنوان افریدگار انسان و رب پرورش دهنده او فرد موظف است که تمام رفتارهای ارادی خود را براساس اموزشهای توحیدی بنیان نهد و براساس برداشت فوق جز فرایندهای زیستی و نباتی که آنها طبق قوانین تکوینی الهی بهصورت خودکار در جریان هستند انسان موظف است اگر بخواهد به زندگی سالم دست یابد تمام رفتارهای ارادی خود یعنی همه اعمال فردی و اجتماعی خود را با دستورات الهی وفق دهد و هنر او را در زندگی کوشش برای یادگیری اموزشهای الهی و تطبیق و کاربرد آنها در شرایط زمان و مکان زندگی خویش می باشد دراین حال رفتار انسان طبق کنترل و ضوابط خاص الهی انجام می شود و حق ندارد به هرشکل که بخواهد رفتار نماید.