سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق حامدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند
علی عسگری – دکتری توسعه منابع انسانی، استادیار دانشگاه بیرجند
حسن حامدی نسب – کارشناس ارشد فیزیک؛ دبیرآموزش و پرورش

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف، ضرورت ها و محاسن ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمتاست. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و مروری انجام شده است. در این پژوهش بعد از بیان تاریخچهآموزش ضمن خدمت ابتدا به انواع آموزش ها در سازمان که شامل، آموزش قبل از خدمت و آموزشضمن خدمت می باشد پرداخته شده است، بعدازآن انواع آموزش های ضمن خدمت برمبنای زمان، هدفو ماهیت بیان شده است همچنین فرآیند برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان و الگوهای ارزشیابیاثربخشی آموزش های ضمن خدمت بیان شده است و در ادامه نیز اهداف ارزشیابی این دوره ها ذکرشدهاست که ازجمله این اهداف می شود به بهبود برنامه ها و افزایش کیفی آموزش ضمن خدمت و ارزشیابیسطوح مختلف مهارت های کارکنان اشاره کرد پس ازآن ضرورت های ارزشیابی اثربخشی این دوره ها کهشامل تعیین بازده آموزش، ارتقای کیفیت آموزش، توسعه اعتماد جمعی می باشد بررسی شده است و درپایان نیز محاسن ارزیابی این دوره ها آورده شده است که افزایش اثربخشی و تحقق هرچه بیشتر اهداف،تقویت حس مسئولیت و توجه بیش تر مدیران به اطلاعات بازخورد نمونه ای از این فواید می باشند.