سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرزایی خلیل ابادی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق اهمیت بخش آب در فرآیند توسعه کشور و منطقه با توجه به دیدگاههای مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تکنیک داده – ستانده مورد استفاده قرار گرفته و جنبه های مختلف موضوع از دید منطقه ای و کلان روشن شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بخش آب یکی از بخش های زیر بنایی و اساسی منطقه می باشدکه می تواند بعنوان موتور رشد در اقتصادمنطقه عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها بخصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن گردد،بطوریکه هر واحد سرمایه گذاری( یک میلیون ریال بر اساس سال پایه ۱۳۷۸ ) در بخش آب منطقه باعث ۴۳ / نفر اشتغالمستقیم و غیرمستقیم می شود. همچنین محاسبه پیوند های پسین و پیشین نشان می دهد که بخش آب از لحاظ پیوند های پسین در رتبه چهارم و از لحاظ پیوند های پیشین در رتبه پنجم می باشد که گویایی این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد استان است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود.بررسی نسبت مصرف آب به ارزش افزوده و ارزش ستانده بخش کشاورزی نشان می دهد که به ازای هر واحد (میلیون ریال اب به ترتیب ۱۷۰/۴ و ۲۴۲/۱ واحدارزش افزوده و ارزش ستانده در بخش کشاورزی ایجاد شده است. اما بررسی این دو شاخص نشان می دهد که از لحاظ بخشی، آب به صورت بهینه بین بخش ها توزیع نشده است.