سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهران مقصودی – استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
سپیده زندیه – کارشناس سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

بطور کلی یکی از مواردی که منجر به ثبت صحیح نام های جغرافیایی بر روی نقشه ها می گردد توجه به جایگذاری صحیح آنها بر روی نقشه ها می باشد . توجه به محل قرارگیری نام، نوع، اندازه و شکل فونت مورد استفاده می تواند خوانایی هر چه بیشتر نام را فراهم نماید . هدف از این تحقیق بررسی اصول و قواعد جایگذاری نام بر روی نقشه ها و تاثیر جایگذاری صحیح نام ها بر خوانایی و در نهایت یکسان سازی نام های جغرافیایی بوده است . در این مقاله از نقشه هایی با مقیاس های مختلف به منظور بررسی اعمال قواعد جایگذاری نام ها استفاده شده است . همچنین از نرم افزار ArcGIS برای بررسی جایگذاری اتوماتیک نام ها بهره گرفته شده است . روش تحقیق بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای استوار بوده است . نتایج تحقیق بیانگر این مطلب است که در بسیاری از نقشه ها اصول و قواعد موجود در خصوص جایگذاری نام های جغرافیایی بطور کامل رعایت نشده و تداخل بین نام ها، نام با عوارض و سایر موارد کاهش خوانایی نام ها را بدنبال داشته است . از طرفی جایگذاری اتوماتیک نام ها نیزکه توسط نرم افزارها انجام می شود هنوز نتوانسته جایگزین مناسبی برای جایگذاری نام ها توسط تهیه کننده نقشه شود . در واقع در این روش نظر تهیه کننده بعد از جاگذاری اتوماتیک باید اعمال شود .