سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قهرمان قوردویی میلان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
رضا تمرتاش – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیده محدثه احسانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محدثه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

در دهه های اخیر فعالیت های صنعتی و معدنی در محل مراتع و رویشگاه ها، موجب تنزل سریع و قابل ملاحظه پوشش سطح زمین شده است که خطری جدی برای بقای بسیاری از گونه های حساس در این رویشگاه ها محسوب می شود. از طرف دیگر پساب های حاصل از واحدهای معدنی فوق الذکر، علاوه بر نفوذ و آلوده ساختن آب های زیرزمینی، آب های سطحی کشاورزی را نیز آلوده و بدین ترتیب از نظر وارد کردن عناصر فلزی سنگین به چرخه غذائی انسان بعنوان عامل خطر بالقوه عمل می کنند. از آنجاییکه گیاهان خانواده گرامینه نقش بسزایی در کاهش عناصر سنگین موجود در خاک ایفا می کنند، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش این گیاهان در کاهش میزان فلزات سنگین و اثر آن ها بر پاکسازی محیط صورت پذیرفت. در این راستا مکانیسم جذب، اندام جذب کننده، عنصر سنگین قابل جذب و فرم رویشی گیاهانی از این خانواده که قادر به جذب عناصر سنگین و پاکسازی محیط هستند بررسی گردید. ابتدا داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و منابع معتبر علمی جمع آوری و سپس با روش توصیفی- تحلیلی و به کمک نرم افزارExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد فرم رویشی علفی، مکانیسم جذب عصاره، ریشه و سپس برگ و ساقه و در میان عناصر سنگین نیز روی، سرب و سپس مس و کادمیوم بیشترین درصد جذب را به خود اختصاص داده اند.