سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامحسین حربی زاده – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
احسان احدمطلقی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران واحد شهر ری.

چکیده:

این تحقیق با عنوان اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانکها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سطح شهرستان دهلران به روش پیمایشی انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه مقایسات زوجی میان معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر بوده است که میان مشتریان بانک توزیع شده است. از میان تعداد پرسش نامه توزیع شده 150 پرسشنامه به صورت تکمیل شده تجزیه و تحلیل شده و 23 پرسشنامه دیگر به دلیل نقصان در جواب دهی کنار گذاشته شد. در نهایت با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارexpert choice از میان معیار های مورد نظر به ترتیب تسهیلات بانکی عوامل تکنولوژیکی و عوامل ظاهری دارای بیشترین وزن و اولویت بوده اند. از میان چهار فرضیه مورد نظر سه فرضیه تایید شده و یک فرضیه مورد تایید قرار نگرفت.