سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابراهیم وکیل یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه خواجه فینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در عصر کنونی یکی از با اهمیت ترین تسهیل کننده های رشد اقتصادی برای شرکتهای فعال در صنایع کوچک و متوسط با نظر به گام برداشتن در بستر تجارت جهانی ، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد .از این رو پژوهش پیش رو به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت های فعال کوچک و متوسط در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن می پردازد این عوامل مهم پس از شناسایی در سه بعد ساختار و سیاست گذاری های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی و بعد تشویقی و حمایتی شناسایی می گردند. این تحقیق با در بر داشتن 41 فرضیه اصلی به اولویت بندی عوامل مختلف در هر کدام از این ابعاد می پردازد. جامعه مورد بررسی شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن در سطح کشوری می باشد برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار SPSS و برای اولویت بندی عوامل از مدل AHP استفاده شده است و نیز نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها توسط آزمون مدل رگرسیون خطی به تاثیر مثبت هر 41 عامل و همچنین اولویت بندی آنها پرداخته است.