سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدجواد قریشی ابهری – معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:

مصرف متعادل کود یکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است، که این امر عمدتاً توسط کشاورزان صورت می گیرد. نگاهی به عملکرد سال های گذشته وزارت جهاد کشاورزی در زمینه نهاده کود، نشان دهنده ایجاد تغییرات اساسی در نوع و مقادیر کودهای شیمیائی و گرایش به سمت کودهای کامل ماکرو، کودهای آلی و زیستی م یباشد. با وجودی که در گذشته کودهای موردنیاز کشور بسیار محدود و منحصر به اوره و فسفات آمونیوم بود، ولی به دلیل انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی مطلوب و اشاعه تفکر مصرف بهینه کود، تنوع کودی افزایش یافته است، به گون های که اکنون گرایش به آزمون خاک و مصرف کودهای آلی و زیستی توسعه یافته است. انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی مطلوب باعث تغییر نگرش کشاورزان نسبت به نوع کود، شیوه مصرف آن و نیاز غذایی گیاه شده است، در این راستا دوره های آموزشی و فعالیت های ترویجی نیز از کاهش مصرف کودها به سمت مصرف بهینه کود بر اساس نیاز گیاه تغییر عنوان داده است. در موارد زیادی تولید کودهای آلی به یک فعالیت اقتصادی در سطح روستا برای زنان روستایی تبدیل شده و آن را به عنوان یک شغل مدنظر دارند. در این مقاله فعالی تهای انجام شده در دو حوزه آموزش و ترویج مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضروری است با همکاری متخصصان حوزه خاک و آب، فعالیت های آموزشی و ترویجی ویژه ای در این زمینه پیش بینی شود، تا بتوان تعادل مناسبی بین میزان مصرف مواد غذایی توسط گیاه و جبران آن از طریق کوددهی و تغذیه گیاه ایجاد نمود.