مقاله اي.اف.کيو.ام مبنايي براي ارزيابي نظام پيشنهادات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1391 در مديريت فرهنگ سازماني از صفحه 59 تا 84 منتشر شده است.
نام: اي.اف.کيو.ام مبنايي براي ارزيابي نظام پيشنهادات
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله مديريت مشارکتي ،نظام پيشنهادات
مقاله اي.اف.کيو.ام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كماني سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي سميه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام پيشنهادات، نظام همکاري فکري و عملي کارکنان يک سازمان با سطوح مختلف مديريتي آن سازمان است. در نظام پيشنهادات، کليه افراد سازمان، فعالانه در حل مسايل و ارتقاي بهره وري سازمان تلاش نموده و در قالب ارايه طرح و پيشنهاد با مديريت همکاري مي نمايند. از راهکارهاي بررسي نتايج اجراي نظام پيشنهادات در يک سازمان، ارزيابي عملکرد است. ارزيابي عملکرد، فرايندي جامع و منظم است که در آن فعاليت ها، فرآيندها و نتايج حاصله از اجراي نظام پيشنهادات، با اهداف و معيارهاي تعيين شده سازماني مقايسه مي شود.
تحقيق حاضر يک تحقيق توصيفي مقايسه اي است که هدف اصلي آن ارزيابي نظام پيشنهادات در جهاد کشاورزي استان فارس است. معيار هاي نه گانه اي.اف.کيو.ام در دو دسته «توانمند سازها» و «نتايج»، هم چنين آيين نامه نظام پيشنهادات سازمان متبوع مبناي تدوين پرسش نامه ارزيابي عملکرد نظام پيشنهادات قرار گرفت. در اين تحقيق کارکنان جهاد استان فارس به پرسش نامه مذکور پاسخ داده اند و پاسخ هاي جمع آوري شده، با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و به کارگيري آزمون t تک نمونه اي تجزيه و تحليل شد که نشان دهنده عملکرد مثبت نظام پيشنهادات در جهاد کشاورزي استان فارس مي باشد.