سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی ایلیاتی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، دانشگاه یزد
محمدرضا مزدیان فرد – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

برای کاهش هزینههای اکتشاف معادن مخصوصا در اکتشافات سیستماتیک و برنامهریزی شده استفاده ازتکنیک سنجش از دور به عنوان روشی نوین در حال گسترش است. سیستمهای پورفیری مس که همراه باآلتراسیونهای فیلیک، پروپیلیتیک و پتاسیک است معمولا محدودهی وسیعی را در بر میگیرند، بنابراین در مرحله اکتشاف این معادن بررسی دورسنجی میتواند در شناسایی آلتراسیونها ما را یاری کند. در این مطالعهمحدودهای از شهرستان بافت استان کرمان انتخاب شد و پس از تهیه دادههای ماهوارهایETMو تصحیح آنها، با استفاده از نرمافزارENVIبه بررسی آلتراسیونهای موجود در منطقه پرداخته شد. در قدم اول با استفاده از روشNDVIپوشش گیاهی منطقه شناسایی و تفکیک گردید. سپس با استفاده از روشهای پیشرفته دورسنجی؛ تقسیم باندی، روش کمترین مربعات رگرسیون شده Ls-Fit به بررسی آلتراسیون منطقه پرداختیم که نتایج قابل قبولی بدست آمد. در نهایت محیطهای دارای پتانسیل شناسایی و هدفگذاری شدند. در بازدیدصحرایی که از منطقه انجام شد، شواهد زمینشناسی، وجود آلتراسیون فیلیک سریسیت، گنبدهای آهنی و پیریتهای پراکنده حکایت از مناسب بودن منطقه از نظر غنای مواد معدنی داشت که پس از کاوش بیشتر سنگ معدنی اکسید مس مالاکیت به صورت واریزه در محدودهای به عرض حدود 05 متری و از میانه دامنه تا انتهای مسیل مشاهده شد. با توجه به بعد مسافت محدوده تا جاده دسترسی اکتشاف این محدوده به روش سنتی بسیار زمانبر، هزینهبردار و بعید مینمود که با استفاده از دورسنجی، این منطقه برای اولین بار با کمترین هزینه و زمان ممکن شناسایی شد.