سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
ایران غازی اصفهانی – استاددانشگاه اصفهان
حسین قمری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

صنعت اکوتوریسم طبیعت گردی امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم گردشگریجهانی به شمار می رود که توجه ویژه متصدیان و مجریان امور گردشگری دردنیا را به خود جلب کرده است توسعه گردشگری و بخصوص توسعه پایدار طبیعت گردی درمناطق کویری به لحاظ وجود عناصر و جاذبههای طبیعی و فرهنگی امری امکان پذیر و قابل اجرا است اما بدون شاخت و ارزیابی پتانسیلهای بالقوه و بالفعل درهر منطقه امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت با توجه به اینکه درزمینه گردشگری مناطق بیابانی علیرغم داشتن توانهای مناسب و گوناگون اکوتوریستی هیچگونه طرح نقشه برنامه و اعتباری آنچنان که شاسته است درنظر گرفته نشده است پژوهشحاضر اهداف زیررا دنبال می کند شناخت و ارزیابی توانهای بالقوه و بالفعل گردشگری به منظور استفاده از آنها درامر برنامه ریزی صنعت طبیعت گردی و گردشگری مناطق بیابانی کشور ایران شناسایی پتانسیل اکوتوریسم درمناطق بیابانی به منظور فراهم کردن فرصت های شغلی اشتغال زایی و افزایش درآمد ساکنین بویژه درنواحی روستایی شناخت مشکلات و تنگناهای گردشگری درمناطق بیابانی تا با رفع آنهازمینه برای توسعه صنعت گردشگری فراهم شود دستیابی به راه کارهای بهینه جهت توسعه پایدار اکوتوریسم مناطق بیابانی.