سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود نقیب زاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر
علیرضا نوروزی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر
روح ا… آل شیخ – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر
پیمان تیموری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر

چکیده:

در یک سیستم بلادرنگ درخواستهای هر وظیفه بای د قبل از مهلت تعیین شده اجرا شوند . در طراحی این سیستمها باید مواردی در نظر گرفته شوند که بتوان به چنین هدفی دست یافت . یکی از
عوامل مهم در طراحی اینگونه سیستمها الگوریتم زمان بندی آنها است . روشهای مختلفی برای زمان بندی وظیفه ها در سیستمهای عامل بی درنگ وجود دارد . هر کدام از این روشها دارای مزایا و معایبی هستند و کارایی آنها نیز متفاوت است . برای اینکه توانایی های یک الگوریتم زمان بندی را بتوان کاملا و تحت شرایط واقعی بررسی نمود، نیاز به یک س یستم عامل حداقل، وبه عبارت دق ی ق تر هسته یک س یستم عامل یعنی همان بخش ی ازس یستم عامل که سیستم های بلادرنگ به آن ن یاز دارند ، م ی باشد . الگور یتم مورد نظر به عنوان الگوریتم زمان بندی درخواست ه ا بخش ی از ا ی ن هسته را تشکیل م ی دهد . آنگاه با احرا ی س یستم ها ی بلادرنگ متفاوات م ی توان کارایی الگور یتم را ارز یابی کرد . یکی از پارامتهای مهمی که در کارایی یک الگوریتم زمانبندی خصوصا بلادرنگ تاثیر گذار است، میزان سرباری است که این الگوریتم بر سیستم تحمیل می کند . مطالعه و ب ه دست آوردن سربار یک الگوریتم با کارا یی بالا
یک گام بلند در طراحی و پیاده سازی سیستم های بلادرنگ مطمئن ( که در آنها کل یه درخواستها به موقع اجرا می شود ) می باشد . البته سربار سیستم تنها مربوط به الگور یتم زمانبند ی نم ی شود و ما در اینجا زمان سربار کل س یستم را محاسبه خواه یم کرد . الگوریتمی نمونه ای که برای بررسی مورد استفاده قرار گرفته است الگوریتمEDF می باشد که ویژگیهای تئور ی ک بس یار خوب ی دارد و جنبههای کارکردی آن در شرایط واقعی مورد بررسی قرار گرفته است . از بستر ایجاد شده برای محاسبه زمان سربار می تواند برای هرالگوریتم زمانبندی استفاده کرد