سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه ابراهیم محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
نادر تقی پور – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه با هنر کرمان، ١٣٨۶ ، عضو هیئت علمی
علی اکبر حسن نژاد – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

کانسار باریت مهدی آباد یکی از کانسارهای بزرگ باریت در ایران است که در ١١٠ کیلومتری جنوب خاوری یزد، زون ساختاری ناحیه ی ایران مرکزی قرار گرفته است. سنگهای کربناتی کرتاسه ی زیرین،شامل سه سازند سنگستان، تفت و آبکوه، سنگ میزبان کانسار میباشند. کانی های باریت، کالکوپیریت، گالن، از کانی های اصلی و اکسیدهای آهن، کوولیت، کوارتز، مالاکیت، آزوریت، دیژنیت ومنگنز دوده ای از کانی های فرعی و ثانویه ی این کانسار میباشند. بر اساس مطالعهی ایزوتوپهای پایدار، مقادیر میانگین نمونههای سولفیدی 8/96-در هزار و نمونههای سولفاتی 22/3در هزار می-باشد و همچنین مقدار میانگیننمونههای باریت 12/43در هزار میباشد. مقایسه مقادیر ایزوتوپ گوگرد و اکسیژن کانسار باریت مهدی آباد با کانسارهای فلزات پایه با سنگ میزبان کربناته نشان میدهد که احتمالاً کانسار مهدی آباد از نوع ایرلندی است