سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا اباذریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پویا آروین – دانشجوی دکتری زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
عباد عباس نژادهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
سعید نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

بروز خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان بسته به شرایط اقلیمی و ژنوتیپ گیاهی بسیار متفاوت است. به منظور بررسی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان در سال 1387 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد بجنورد واقع در منطقه گرمخان اجرا گردید. در این آزمایش چهار ژنوتیپ آفتابگردان شامل CMS19 ، Master ،Rcord وPragress در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. بین ژنوتیپ های مورد بررس ی از نظر شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهی نظیر CGR ,LAI اختلاف معنی داری درسطح 5 درصد مشاهده گردید . از نظر دارا بودن شاخص های رشد مطلوب ،رقم Pragress دارای بالاترین TDM و CGR ,LAI ماده خشک کل ) بود . ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات ارتفاع، قطرطبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه نیز در سطح آماری 5 درصددارای اختلاف معنی داری بودند. رقمPragress دارای حداکثر ارتفاع، قطرطبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرددانه بود. ژنوتیپCMS19نیز دارای حداقل ارتفاع، قطرطبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. با توجه به نتایج کسب شده رقمPragress برای کشت در منطقه بجنورد توصیه می گردد.