سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی امین رسولی – گروه علوم زمین، دانشگاه آردستان، سنندج، ایران
شرمین ظاهری – گروه علوم زمین، دانشگاه آردستان و دبیر دبیرستان های سنندج، ایران
ئارام بایت گل – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نهشته های دریای ژرف کرتاسه-پالئوسن ناحیه سنندج، غرب ایران، دارای مجموعه گوناگونی از اثرهای فسیلی با حفظ شدگی خوب است. مطالعه اثرهای فسیلی این نهشته ها نشان می دهد آه آن هامشخصه خوبی جهت شناسایی محیط های دریای ژرف هستند. در نهشت ههای یاد شده تنوع اثرهایفسیلی، ترکیب ایکنوفونا، رفتارشناسی و ریخت شناسی آن ها نشان دهنده ایکنوفاسیس نریتس است.مجموعه اثرهای فسیلی، از پایین توالی به سوی بالای آن، دربردارنده ٤ ایکنوسنوس Persichnus-Bergaueria ،Helminthorhaphe-Cosmorhaphe-Paleodicton ،Spirorhaphe-Cosmorhaphe ,Scolicia-Helminthopsis است. در این نهشته ها نسبت گرافوگلپتید ها به غیرگرافوگلپتید ها بعنوان معیار اصلی جهت مطالعات ایکنولوژیکی بکار برده شده است. بررسی توالی نشان دهنده کاهش تنوع و فراوانی گرافوگلپتید ها، از پایین به سوی بالای آن، و ساخته شدن نهشت هها در محیط دریای ژرف، از کف حوضه تا شیب قاره، است.