سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید محسنی – شرکت برق منطقه ای اصفهان ایران

چکیده:

کاهش تلفات انرژی الکتریکی، متعادل کردن بار فیدرها و کاهش هزینه های بهره برداری، همواره از اهداف شرکت های توزیع بوده است . بازآرایی ساده ترین و کم هزینه ترین روشی است که بدون افزودن تجهیزاتی به شبکه، اهداف فوق را بطور نسبی تأمین می کند . در باز آرایی بار را اغلب به صورت توان ثابت و یا جریان ثابت مدل می کنند . اما واقعیت آن است که بار پستهای توزیع دائم در حال تغییر است . در این مقاله با فرض داشتن منحنی بار روزانه پستهای توزیع روشی ساده جهت لحاظ کردن تغییرات زمانی بار و با توجه به محدودیتهای بهره برداری ارائه می گردد . همچنین بازآرایی با در نظر گرفتن توابع هدف کاهش تلفات، متعادل کردن بار فیدرها، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تعداد کلیدزنی و نیز کاهش قطعی بارهای مهم انجام می شود . با تعریف توابع عضویت فازی برای هر یک از متغیرها و استفاده از استنتاج فازی آرایش بهینه برای یک دوره زمانی که می تواند یک روز باشد، انتخاب می گردد . کارآیی روش پیشنهادی برای تعدادی شبکه آزمون بررسی شده است .