سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

مدلی مفهومی این تحقیق نشان دهنده ارتباط مستقیم و غیرمست قیم از طریق ایجاد ارزش بین ازارگرایی و عملکرد کسب و کار است . به منظور ارزیابی مدل مفهومی، نظرات ۵۰ نفر از برگان از طریق پرسشنامه شامل سوالات باز و بسته دریافت و تحلیل گردید . به منظور تحلیل اده های سوال باز از روش تحلیل محتوا تکنیک آنتروپی شانون و در رابطه با داده های سوالات سته از آزمون دو جمله ای جهت اهمیت مستقل و آزمون رتبه بندی فریدمن جهت اهمیت سبی استفاده گردید.یافته ها نشان می دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل مفهومی بازارگرایی و عملکرد کسب و کار ر ایران با برخی اصلاحات مورد تائید می باشد .کلیه مولفه های مدل بطور مستقل حائز اهمیتی باشند .در باب اه میت نسبی، سه عامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد کسب و کار ازاهمیت یکسانی برخوردارند . اهمیت نسبی مولفه ها ی بازارگرایی به ترتیب ۱ )پاسخ و اقدام ستراتژیک، ( ۲ ) بخش ها و سیستم های هماهنگ و ( ۳ ) فرهنگ و رفتار هوشمند است . اهمیت سبی ) مولفه های ایجاد ارزش به ترتیب ( ۱ ) ارزش ادراکی مشتری از بنگاه، ( ۲ ) ارزش ادراکی بازار ز بنگاه، ( ۳ ) ارزش ادراکی رقبا و ( ۴ ) ارزش ادراکی درون بنگاه است . اهمیت نسبی مولفه ها ی ملکرد کسب و کار به ترتیب ( ۱ ) عملکرد بنگاه در قبا ل مشتری، ( ۲ ) عملکرد بنگاه در قبال ازار، ( ۳ ) عملکرد رقابتی) در قبال رقیب و ( ۴ ) عملکرد درونی بنگاه است