سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر پورعزت –
ارین قلی پور –

چکیده:

فرهنگ یکی از مهمترین عوامل متمایز کنده سازمان هاست و نقش بی بدیلی در توسعه سیستمهای اداره منابع انسانی ایفا م یکند پس از انقلاب فرهنگ جهادی به مثابه فرهنگی موجد ارزشهای اصلی و رشد دهنده انسانی نهادهای جهادگر را به منزله نهادهایی فوق فعال و باعملکرد بالا ، از سایر نهادهای اجتماعی متمایز ساخت و سازمانهای برخوردار از خود را در سیر تعالی و توسعه مستمر قرار داد بطوریکه انگاره سازمان جهاد ی به مثابه شکل ویژه ای از سازمان هی ماموریت محور شناسایی شد از این رو بازشناسی ماهیت عناصر و فراگردهای شکل دهنده این فرهنگ و بررسی امکان تسری انها به سایر سازمان های اجتماعی، فرصت ارزنده ای برای توسعه عملکردو تکامل سازمان های دولتی فراهم میسازد.