سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

هاشم نیکومرام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اکبر نونهال نهر – دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده:

ازدیرباز پیرامون ماهیت چیستی و چرایی حسابداری بحثهای طولانی مطرح بوده است هریک ازنهادها و صاحبنظران حسابداری برحسب شرایط و کارکردهای اقتضایی اقدام به ارایه تعریف یا تصویری از حسابداری نموده اند و درحال حاضرحسابداری بهعنوان یک رشته دانشگاهی معتبر درسطح دنیا شناخته شده و به عنوان یکیازعلوم اجتماعی تلقی میگردد سمت وسوی پژوهشهای فعلی درکلیه علوم و رشته های دانشگاهی به سوی انجام پوهشهای میان رشتهای بوده و دیوارها و مرزهای تصنعی که مابین علوم مختلف ایجاد شده بود درحال شکسته شدن بوده و علوم مختلف به سمت یکپارچه شدن و ایجاد علم کلی و واحد حرکت میکنند دراینمقاله سعی شده است تا ابتدا پیرامون ماهیت چیستی چرایی حسابداری بحث شده سپس درباره مفهوم نقش و ضرورت پژوهشهای میان رشته ایدرعلوممطالبی ارایه شود درادامه نیز به تشریح برخی از اهم پژوهشهای میان رشته ای انجام شده درادبیات حسابداری و حسابرسی درسطح جهانی وداخلی پرداخته شده و درپایان نیز تحلیلی از اوضاع و روند کنونی پژوهشهای میان رشته ای درحسابداری ارایه شده است.