سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد احدی – استادیار، دانشکده مهندسی برق _ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرجان بحرالعلوم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق _ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مشکلات مهم در مبحث با زشناسی گفتار , مسئله نویز م حیط و تاثیر آن درکاهش کیفیت بازشناسی است . بنابراین مقاوم سازی بازشناسی گفتار یکی از مسائل مطرح و مهم در جهان می باشد . هدف این مقاله بررسی روش هایی مناسب جهت کاهش تاثیر نویز بر بازشناسی گفتار پی وسته فارسی است . از میان سه گروه روش مهم در مقاوم سازی گفتار شامل : تخ مین گ فتار تمیز از گ فتار نویزی ، مقاوم سازی ویژگیهای سیگ نال و به بود مدل گفتار ، روش هائی که در گروههای دوم و سوم قرار می گیرند مورد بحث و مقایسه قرار گرفته اند . شیوه های مقاوم سازی به کار گرفته شده از هر دو گروه منجر به بهبودی قابل توجه در نرخ بازشناسی گفتار پیوسته ، بویژه در نسبت های سیگنال به نویز پائین گردیده اند . به عنوان مثال ، در روش بهبود مدل گفتار , مدلی برای ن ویز محیط در نظر گ رفته شده و از ترکیب این مدل با مدل گفت ار پاکیزه در بازشناسی است فاده گ ردیده است . نتیجه آزمایش ها نشان می دهد که در سی گنال به نویز برابر ١٠ db دقت سیستم از % ٩ به % ٦٣ افزایش یافته است .