سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب انجمنی – مدرس گروه معماری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
ندا تاکی – کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

توسعه پایدارشهری بدون بنیان نهادن پایه ها خود برشالوده محلات درنیل به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد و بدین منظور موضوع توجه به محله های شهری و مطالعه ی ظرفیت های موجود در آن به منظور شناسایی و احیای ارزشهای حیاتی در اولویت سیاستهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری از کشورها قرارگرفته است دیدگاه توسعه محله ای پایدار رویکردنوینی را تقویت می کند که در آن حل مشکلات شهری دربازگشت به مفهوم محله به عنوان سلولهای حیات شهری تصور میشود. دربرنامه ریزی شهری کشور ما توجه به موضوع توسعه ی محله ای پایدار گذشته از هدف کارکردی کالبدی که همانا ساماندهی فیزیکی محلات است دارای جهات ئ ملزومات اساسی فراوانی می باشد که مهمترین آن فراهم کردن زمینه های اجتماعی و فرهنگی در شهر در قالب ناظر به زندگی محله ای سنتی می باشد با قبول این امر که برای دستیابی به توسعه پایدارشهری محلات به عنوان بنیادی ترین عناصرشهری و حلقه واسطه بین شهرو شهروندان نقشی انکارناپذیر در نیل به هدف فوق الذکر دارند مقاله حاضر سعی کرده است که با رویکردی فرهنگی اجتماعی به بازشناسی عوامل حفظ حیات و پویایی محله های سنتی این سرزمین در گذرزمان پرداخته است.