سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زینب فروزان مهر – کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیده پریسا سروریان – کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

یکی از خصایص بارز شهرنشینی معاصر افول ارزش های کیفی زندگی است که ازآن جمله میتوان به ارزشهای زیباشناختی و مکانی اشاره نمود.ارزش های مستقر در کالبد ، نمود عینی فرهنگ ها و سنن هستند که بار معنایی بسیاری را بر دوش میکشند. از آنجایی که هویت، مجموعه ای از صفات و مشخصات است که باعث تشخص یک محدوده از محدوده ای دیگر م یگردد؛ فضاهای شهری ، به تبعیت از این معیار، شخصیت یافته و مستقل می گردد .با توجه به این که مهمترین عامل در شکل گیری یک فضا وبه ویژه فضاهای شهری کالبد آن است ، هویت فضاهای شهری زمانی معنی دار خواهد بود که تبلور عینی در کالبد و محتوای داشته باشد. میدان به عنوان یکی ازمهم ترین فضاهای شهری ، از عناصر مهم در استخوابندی شهر می باشد . امروزه وجود انواع اغتشاشات کالبدی و بصری ، لزوم بازآفرینی هویت کالبدی میادین دارای هویت را موجب گردیده است. در این مقاله، ابتدا به تعریف و تبیین مفهوم هویت می پردازیم و سپس با بررسی چند نمونه از فضاهای شهری و عوامل تاثیرگذار بر ریخت شناسی آنها ، به شاخص های موثر در فضای شهری که در ارتقاؤ و بازیابی هویت کالبدی میدان موثر هستند را شناسایی نموده ایم