سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا جعفر پور – گروه محیط زیست واحد اباده دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده ایران
هانیه نوذری – گروه محیط زیست واحد اباده دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده ایران

چکیده:

مشکل کمبود آب درجهان بهدلایل گوناگونی ازقبیل رشدجمعیت پیشرفت صنعت و داشتن آب وهوای خشک و نیمه خشک بوده که درنهایت منجر به کاهش آبهای زیرزمینی و ایجادبحران درزمینه آب مصرفی شده است درچنین شرایطی استفاده ازآبهای بازیافتی دربعضی ازمصارف یک امرمهم تلقی میشود مجموعه ی اقداماتی که تاکنون درارتباط با تامین آب کشاورزی شهری و صنعتی انجام شده عمدتا درزمینه مدیریت تولید و عرضه ی آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف آب گردیده است بانک جهانی درگزارشی ازکاهش سرانه آب قابل استحصال و ازدست دادن کیفیت آن و استفاده ی ناکارامد راندمان پایش مصرف دربخشهای کشاورزی صنعتی وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری محدودیت جبران هزینه ها و نبود هماهنگی بین سازمانهای ذیربط به عنوان چالشهای پشیروی آب کشورها نام برده است استفاده مجدد بهره گیری ازتکنولوژی و دانش فنی بربازیافت و بازیابی آب درجهان صنعتی امروز تاثیر بسزایی داشته است نتیجتا درکشورهای توسعه یافته به علت دارا بودن منابع فراوان آب نیاز به بازیافت آب دراولویت نیست اما همچنان مدیریت بازیافت آب به عنوان موضوع مهمی تلقی شده است در15سال اخیر امربازیافت دراین مناطق افزایش چشمگیری داشته اما درکشورهای درحال توسعه جوامع شهری فاقد تصفیه فاضلاب می باشند و ازسطح سلامت پایین و مشکلات زیست محیطی رنج می برند دراین کشورها استفاده ازآب بازیافتی به دلیل هزینه های گزاف نیاز به مدیریت و برنامهر یزی دارد درکل بازیافت آب نیاز به حمایت سیاست های جوامع دارد