سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاپور کریمی –

چکیده:

یونانیان باستان براین باورند که جهان تنها ازترکیب چهارعنصرساخته شده است آب وهوا وخاک و آتش راعنصرهای سازنده ای جهان می دانستند مادرسیاره زندگی میکنیم که بیشترسطح آن را اقیانوسها و دریاها پوشانده اند سیاره پرآبی که ساکنان آن به برکت وجود آب زنده اند و درآن زندگی می کنند سیاره زمین تنها سیاره منظومه شمسی است که به علت وجود ذخایر منابع آبی قابل زندگی می باشد درجهان توسعه یافته امروزی انسانها روزانه برای بقاوزنده ماندن نیازمند چندین لیتر آب سالم می باشند و عواملی متعددی باعث شدها ست که زمین با چالشهای متعدد زیست محیطی ناشی ازتاثیرگذاری انسان مواجه باشد که ازجمله میتوان به تغییر اقلیم خشکسالی و کاهش باران نام برد بدون شک مهمترین عمل دربروز تشنجات سیاسی و درگیریهای نظامی جهان بخصوص خاورمیانه درقرن بیست و یکم چالش آب خواهد بود معضلی که کشورما ایران نیز ازترکشهای آن درامان نخواهد بود با استناد به دعای کوروش بزرگ میتوان اذعان نمود که مبارزه ومقابله تمدن ایران زمین باخشکسالی دارای سابقهچندین هزارساله است ولی درقرن معاصر به علل مختلف این بحران تشدید و ساکنین کره خاکی مزین را به چالش کشیده است و دانشمندان و کارشناسان ناامیدتر ازگذشته چشم به تغییر رفتارانسانها دوخته اند باتوجه به گزارشهای منتشره کشورایران دراینده نزدیک با بحران جدی آبی مواجه خواهد شد